Gevolgen van de biotechnologie voor de landbouw

donderdag 19 februari 1998 14:40

VERGADERING VAN DONDERDAG 19 FEBRUARI 1998

Van Dam (Christenunie-SGP). – Mevrouw de Voorzitter, uit de laatste eurobarometer betreffende biotechnologie zijn een aantal interessante zaken af te leiden. Zo blijkt het optimisme onder de Europese burgers over biotechnologie de laatste jaren te zijn afgenomen, terwijl de kennis over moderne biotechnologie juist is toegenomen.

De ondervraagden hebben over het algemeen weinig vertrouwen in hun overheden omdat deze zich beperken tot een risicoanalyse van nieuwe producten voor de veiligheid van mens en dier. De overheden zouden veel meer aandacht moeten besteden aan de morele aspecten van de biotechnologie, zo is de algemene opinie.

Ik wil hiermee niet de positieve aspecten van de gentechnologie bagatelliseren. Ik wil op deze manier wel de nationale overheden en de Europese Commissie aan hun verantwoordelijkheid herinneren. De overheid is geroepen de ongebondenheid van de mensen te beteugelen. De wetgever heeft de taak duidelijk aan te geven welke grenzen in acht moeten worden genomen. Essentieel daarbij is een grondige bezinning over de waarden en normen waaraan nieuwe technieken worden getoetst.

De bijbel leert ons dat we in de natuur te maken hebben met Gods schepping. Het bijbels rentmeesterschap is dan ook voor mij een centraal gegeven. Dat betekent dat we moeten bouwen én bewaren. Alleen als we de schepping gebruiken zoals God het bedoelt, is zij ten nutte van de mens. Planten en dieren mogen niet worden gedegradeerd tot productiefactoren, waarmee naar hartelust gemanipuleerd mag worden. Als er geen grondige bezinning over de grenzen van de biotechnologie op gang komt, vrees ik dat we de regie volledig uit handen geven aan de onderzoekswereld en aan onze handelspartners.

Ik kan dan ook het pleidooi in het verslag-Keppelhoff voor harmonisatie van de Europese toetsingsregels met die van Japan en de Verenigde Staten, niet ondersteunen. Uiteraard is te verwachten dat technologische bedrijven zich vestigen in landen met de soepelste randvoorwaarden. Het feit dat 27 van de 43 geregistreerde producten op naam staan van de Verenigde Staten, zegt wel iets over het gemak waarmee men daar omgaat met deze technieken. Maar dat mag toch geen reden zijn om in Europa dan ook maar te kiezen voor een minder zorgvuldige toetsingsprocedure.

« Terug

Reacties op 'Gevolgen van de biotechnologie voor de landbouw'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.